Husets grundarbeten i Nyland

Vi gör grundarbeten som hör till byggande med yrkeskunskap

Innan man börjar med husets grund är det att rekommendera att man utför markkartering på tomten. Karteringen ger bra information om markens bärighet och genomsläpplighet. Gårdsområdets ytvatten kan man eventuellt leda in i jorden om man genom markkarteringen fått reda på att jorden är mycket genomsläpplig för vatten ochatt det inte skadar huset eller granntomten.

För att grunden och husets botten skall hållas torra måste ytvattnet ledas bort från konstruktionerna med hjälp av lämplig lutning. Det viktigaste är att regnvattnet inte blir stående vid husväggen. Efter att dränering och avloppsrör har satts ner kan de egentliga grundarbetena för huset påbörjas, utgående från jordmånens beskaffenhet.

Behöver du grundarbeten för hus?

Ta kontakt, vi betjänar gärna!